Image default
Start » Nowenna do Św. Andrzeja Boboli 2022
Religia

Nowenna do Św. Andrzeja Boboli 2022

Litania na cześć Świętego Andrzeja Boboli Męczennika

(PDF Nowenna do Św. Andrzeja Boboli)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Królowo Apostołów i Męczenników,
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny Dobrego Pasterza naśladowco,
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny,
Św. Andrzeju, prawdziwy synu św. O. Ignacego,
Św. Andrzeju, mężu Ducha Bożego pełny,
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźniego pałający,
Św. Andrzeju, cichy i pokornego serca,
Św. Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Św. Andrzeju, apostole piński,
Św. Andrzeju, naczynie wybrane od Boga ku nawróceniu odszczepieńców
do jedności wiary św. katolickiej,
Św. Andrzeju, dzieci i prostaczków ojcze i nauczycielu,
Św. Andrzeju, pogróżkami i katuszami w wierze niezachwiany,
Św. Andrzeju, wśród najokropniejszych mąk najcierpliwszy,
Św. Andrzeju, krwawa w wyznaniu jedności wiary ofiaro,
Św. Andrzeju, męczeńską palmą i apostolską koroną ozdobiony,
Św. Andrzeju, po zgonie wonią i nieskazitelnością ciała uwielbiony,
Św. Andrzeju, wielkimi cudy od Boga wsławiony,
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego,
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
Św. Andrzeju, miłośniku twojego ludu,
Św. Andrzeju, nowy nasz przed Bogiem opiekunie,
Abyśmy się wszyscy w jedności św. katolickiej wiary połączyli, módl się za nami.
Abyśmy od tej, jedynie zbawiennej wiary, w niczym się oderwać nie dali,
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego unikali,
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili,
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy N. P. Maryję jako Matkę miłowali,
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili,
Abyśmy tej łaski (…) o którą przez twą przyczynę prosimy, dostąpili.
Abyśmy Boga z tobą na wieki chwalili,
Św. Andrzeju Bobolo, Męczenniku Boży,

Baranku Boży, który gładzisz świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami święty Andrzeju,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ. (Modlitwa kościelna)

Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary, świętego Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy; abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Deus, qui in confessióne veræ fídei beátum Andréam multíplici suppliciórum génere excruciátum illustri martyrio coronásti : præsta quæsumus ; ut nos in eádem fide stábiles advérsa pótius ómnia, quam ánimæ detrimentum patiámur. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus per omnia sǽcula sæculórum. Amen

Modlitwa do św. Andrzeja o uproszenie łaski w potrzebie

Święty Andrzeju, sławny w Męczenników gronie, bądź uwielbiony w Swej świętości przed Panem zastępów, dla którego chwały życie całe pracowałeś, składając Mu je w końcu w ofierze. Od wczesnej młodości, poświęciło się Jego służbie, pracując gorliwie nad pozyskaniem dusz zbłąkanych. Twa praca apostolska była przeobfita i owocna, pełna zasług u Boga. Dziś gdy już w niebie z Bogiem się radujesz, w Jego chwale, racz spojrzeć na nas tu na ziemi, cieszących się z Twojej chwały niebieskiej i uprosić u Niego łaski, o które Go przez ciebie prosimy. Spraw byśmy Mu wiernie służyli, żyli cnotliwie i w końcu doszli do szczęśliwości wiekuistej w niebie gdzie Ty się znajdujesz.
Święta Maryjo, Matko i Pani nasza, Ciebie św. Andrzej otaczał czcią szczególną jako Matkę Pana i Zbawiciela swego, szerząc cześć Twą nieustannie. Przedstaw Jezusowi prośbę moją, o którą za przyczyną św. Andrzeja błagam. Niech otrzymam łaskę: (wymień ją). Niech wysłuchany przez Twe wstawienie i Jego zasługi, wychwalam dobroć i Wszechmoc Bożą.
O Panie Jezu Chryste, któryś rozpalił serce św. Andrzeja, szczególną miłością ku Sobie i dał mu siłę zniesienia wszystkich mąk okropnych; wysłuchaj łaskawie orędownictwa Jego w potrzebie mojej, i ześlij łaskę o którą gorąco proszę.
Święty Męczenniku Andrzeju,spraw niech w miłości Jezusa i Maryi nigdy nie ustaje. O Serce Jezusa i Maryi Najświętsze, bądźcie uwielbione, przez św. Andrzeja zasługi, niech przez Nie spłyną na nas wszelkie łaski najobficiej, Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja za Ojczyznę

Święty Andrzeju, wierny Synu Kościoła i Ojczyzny, Ty dałeś nam przykład jak kochać Boga i kraj swój ojczysty. Usłysz pokorne prośby nasze, które w intencji narodu polskiego, i ziomków naszych, po świecie rozproszonych do Ciebie zanosimy. Wstawiaj się do Pana niebios i ziemi, by Opatrznością Swą, kraj nasz otoczył, by w nim zgoda, miłość braterska, i sprawiedliwość panowała. By chwała i bojaźń Boża, się pomnażała i wzrastała.
O Boże Wszechmocny, który błogosławisz tym którzy przykazań Twych strzegą. Racz przyjąć nasze pokorne błagania, które za przyczyną Świętego sługi Twego Andrzeja do ciebie za Ojczyznę naszą polską zanosimy. Miej ją w Swej opiece i daj nam siłę i moc jej obrony w razie potrzeby. Błogosław w Ojczyźnie naszej polskiej, Kościołowi Świętemu, aby chwała Twoja z potęgą kraju równocześnie wzrastała.
Święty Andrzeju, proś Boga, by wysłuchał łaskawie prośby nasze, w intencji Ojczyzny naszej. Spraw by wiara święta się rozwijała, miłość Boga i bliźniego wzrastała, a wszelkie bezbożnictwo nie miało mocy rozwoju i wykorzenione zostało.
O Boże Ojcze, Ojcze ojców naszych, racz spojrzeć łaskawie na wierne dzieci Twoje, zjednoczone w jednym wyznaniu wiary, objawionej przez Jezusa Chrystusa, w miłości ojczyzny i wzajemnym braterstwie. Wysłuchaj Panie, Ojcze niebieski, prośby nasze za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Jej Świętych, Patronów, a szczególnie św. Andrzeja, którego opiece się polecamy. Amen.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli Męczennika celem uproszenia wszelkich łask.

Ojcze Boże Wszechmogący, w dobroci Swej nieprzebrany, który Świętego Andrzeja dałeś nam za Patrona, Wiary świętej i Ojczyzny, oraz wspomożyciela w potrzebach. Wysłuchaj prośby nasze które do Ciebie
w tej rozpoczynającej się nowennie do Serca Twego Ojcowskiego zanosimy. Pomnąc na chwałę jaką Świętego Andrzeja w niebie ozdobiłeś, wznosimy za Jego przyczyną serca nasze do Ciebie, pełni ufności otrzymania łaski przez Jego zasługi. Zwróć Ojcze niebieski dobrotliwe Twe oczy na nas i ześlij ulgę i pocieszenie. Przyjmij łaskawie orędownictwo świętego Andrzeja za nami i ulżyj w potrzebie. Ty znasz je o Boże najlepiej i wiesz co nam dolega i potrzeba. Nie gardź więc ofiarą modłów i próśb naszych, lecz z hojnej Twej opatrzności obdarz nas łaskami potrzebnymi.
Święty Andrzeju, przedstaw Ojcu niebieskiemu pokorne prośby nasze i módl się za nami.

Spojrzyj św. Andrzeju, na nędzę i potrzeby nasze. Przedstaw je Jezusowi, którego tak bardzo ukochałeś, by litość Swą okazał nad nami. Pełen ufności poruczam Ci sprawę moją. Wzbudź w sercu moim żywą wiarę i serdeczną miłość Boga, abym w każdej życia chwili wysławiał godnie Imię Pańskie. Niech doznam Twej pomocy i otrzymam łaskę wyjednaną, której z ufnością oczekuję. Poddając się najzupełniej woli Bożej, przyjmę wszystko, co Bóg na mnie ześle, bez szemrania, uznając w tym wolę Opatrzności jego. Wspieraj mnie swą możną opieką nieustannie i nie opuszczaj nigdy.

Święty Andrzeju, uproś u Boga wszelkiemu ludowi chrześcijańskiemu, zjednoczonemu w Kościele Chrystusowym, głęboką wiarę i miłość Chrystusową. Niech wpatrzeni w mężne i heroiczne wyznanie wiary świętej przez Ciebie, nie ulegamy pokusom, a wszelkie sidła szatańskie zastawione na nas w celu zwątpienia i niewiary, za Twą przyczyną i przykładem, skruszymy i odrzucimy. Niech dla wiary świętej gotowi będziemy poświęcić wszelkie dobro ziemskie i życie nasze, tak chętnie, jak Ty to uczyniłeś. Wielki pogromco ducha złego, broń nas od pokus jego i grzechu śmiertelnego, który wiarę i duszę zabija a sprowadza utratę łaski bożej i zbawienia wiecznego. Broń nas nie tylko od śmierci grzechowej, ale zachowaj od nagłej i niespodzianej śmierci życie nasze, abyśmy nieprzygotowani nie stanęli na sądzie sprawiedliwego Boga. Spraw, byśmy Jezusa w sercu naszym zawsze nosili i z Nim w łasce Jego szczęśliwie umierali. Niech z Tobą, drogi nasz Patronie, wespół oglądamy i wychwalamy Boga naszego w chwale niebieskiej.
Ufając, że mnie wysłuchasz, Święty Andrzeju, ponawiam mą prośbę w mojej intencji, prosząc gorąco o pomoc.
O Panie Jezu Chryste, wysłuchaj mnie łaskawie, przez zasługi Świętego Andrzeja i ukój serca rany. Niech będzie cześć i chwała Bogu Wszechmogącemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Przez zasługi Świętego Andrzeja, wysłuchaj o Panie modlitwy nasze. Litania jak w dniu pierwszym.

Święty Andrzeju, który dla Jezusa najsroższe męki cierpiałeś i śmierć męczeńską poniosłeś, w tej mocnej nadziei, że Jezusa w chwale niebieskiej zobaczysz i na wieki posiadać będziesz. Wielka Twa ufność w otrzymanie nagrody niebieskiej dodawała Ci mocy i sił, do wytrwania cierpliwego wśród srogich mąk zadawanych. Spraw, abyśmy w cierpieniach i dolegliwościach tego życia nigdy nie szemrali, lecz mężnie i z ufnością znosili wszelkie bóle i utrapienia, pewni że Bóg smutek nasz nam w radość zamienić może. Niech cierpliwie znosimy wszystko co Bóg na nas zsyła, a nigdy przeciwko woli Jego nie występujemy. Niech zapatrzeni w niebo, z ufnością u Boga pomocy prosimy, a w modlitwie żarliwej nie ustajemy.
W dzisiejszym dniu nowenny, wzywam gorąco pomocy Twojej, proszę Cię Święty Andrzeju, spojrzyj na utrapienie moje, oraz na nadzieję jaką ufny w Twą pomoc, w Tobie złożyłem. Wierzę że Jezus za Twą przyczyną, wysłucha pokorną prośbę moją.
O Panie Jezu Chryste, Zbawicielu mój, spojrzyj na serce moje, goryczą i boleścią ściśnione; przyjm łaskawie błagania moje, przez Świętego Andrzeja Ci ofiarowane. Przez Jego zasługi, ześlij mi upragnioną pociechę i pomoc, bym potem z radością mógł wielbić dobroć Imienia Twego, a sercem pełnym wiary i miłości wychwalał Opatrzność Twoją nieustannie. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Przez zasługi Świętego Andrzeja, wysłuchaj o Panie modlitwy nasze. Litania jak w dniu pierwszym.

Święty Andrzeju! Wielka Twa wiara, nadzieja i miłość, ku Bogu sprawiły że wytrwałeś do końca, pewny obfitej nagrody w niebie, oraz szczęścia jakie osiągniesz, a którego Ci już nikt nie odbierze, ani nie zamąci. Twej szczególnej opiece polecam w dniu dzisiejszym, wszystkich niewiernych i odszczepieńców od Kościoła Katolickiego, wszystkich nieprzyjaciół Jego i bezbożników, którzy go prześladują. O spraw to łaskawie, aby łaska Boża jak promień błyskawicy, przeszyła wszystkie serca zatwardziałe i w błędach żyjące, aby poznawszy je, oraz krzywdy Kościołowi Świętemu wyrządzone, wróciły pojednane z powrotem na łono Jego. Miej w Swej opiece i uproś wiele łask i błogosławieństwa Bożego wszystkim Kapłanom misjonarzom, którzy dla chwały Jezusa i Kościoła Jego, poświęcili wszystko co najdroższego mieli, pracując w dalekich obcych krainach, pełni żarliwości i poświęcenia. Uproś im błogosławieństwo Boże w ich pracy, aby wiara święta, w najdalszych zakątkach świata, zajaśniała i utrwaloną została.
W intencji mojej, zwróć możny 0rędowniku u Boga Twe oczy łaskawe na mnie proszącego. Przedstaw sprawę moją Jezusowi i przyczynie Jego Matki Najświętszej, abym łaskę tak bardzo potrzebną otrzymał. Spojrzyj o Św. Andrzeju łaskawie na serce moje stroskane i boleścią przejęte, które pełne ufności pomocy Twej wzywa. Przedstaw Jezusowi, którego tak bardzo ukochałeś, moje pokornie zanoszone prośby. On, który za Twą przyczyną tylu proszącym już łask udzielił, wysłucha i mnie łaskawie, i ześle ulgę i pomoc upragnioną. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Przez zasługi Świętego Andrzeja, wysłuchaj o Panie modlitwy nasze. Litania jak w dniu pierwszym.

O najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste, oto ja, Twój sługa, uznaję Ciebie Panem i Bogiem moim. Przez zasługi Świętego Andrzeja, którego w chwale Swej niebieskiej umieściłeś, zanoszę do Ciebie pokorne me błagania i prośby o łaski mi potrzebne. O Panie Jezu, dawco wszelkiego dobra, pomnóż wiarę nadzieję i miłość moją ku Tobie. Obdarz mnie zdrowiem i siłą do pracy, dla dobra duszy i ciała mego. Daj mi pokój wewnętrzny, łagodność, wyrozumiałość, roztropność, pracowitość i posłuszeństwo. Niech serce moje będzie czyste, a całe życie moje jedną nieustanną ofiarą i służbą dla Twojej chwały. Pociągnij mnie do Siebie i spraw, bym przykładem moim innych do Ciebie pociągał.
O Jezu najdroższy, miłości moja jedyna, bądź pochwalony z głębi serca i duszy mojej, jako Pan i Bóg mój. Bądź pochwalony przez zasługi Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojej, naszej Pani i Orędowniczki przed Majestatem Twoim. Bądź pochwalony, przez zasługi Świętego Andrzeja, gorliwego Apostoła Twego, za którego przyczyną wzywamy Twojej pomocy. Niech święta łaska i błogosławieństwo Twoje zstąpią na nas. Niech pokrzepieni na duchu i ciele przez łask Twych obfitość, dzięki Ci składamy tu na ziemi, wielbiąc Imię Twoje Przenajświętsze, a złączeni wraz z Świętymi Twoimi po śmierci w niebie, wychwalamy Cię nieustannie, w radości wiekuistej. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Przez zasługi Świętego Andrzeja, wysłuchaj o Panie modlitwy nasze. Litania jak w dniu pierwszym.

Święty Andrzeju, w gronie Męczenników koroną chwały i zwycięstwa ozdobiony, wstaw się za mną do Pana i Stwórcy Wszechrzeczy, aby w nieprzebranym swym miłosierdziu, wejrzał na nędzę moją, odpuścił mi wszystkie przewinienia życia mego, a karanie za nie oddalić raczył. Miej mnie w Swej opiece, o Święty Patronie, abym wszystko według woli Bożej cierpliwie znosić umiał, i nie szemrał, gdy utrapienie Bóg na mnie ześle. Przybywaj mi na pomoc wre wszystkich chwałach, nawiedzenia Pańskiego, abym cierpliwie, za Twoim przykładem, wszelkie uciski i boleści znosił. W godzinę śmierci mojej, przybądź mi na pomoc, wraz z Matką Najświętszą, którą żyjąc na ziemi, tak gorąco wielbiłeś i kochałeś. Uproś mi szczęśliwe przejście do wieczności. Przedstaw w on czas duszę moją Bogu, aby był mi miłosiernym Sędzią i przyjął do chwały Swej niebieskiej. Niech otoczony Twą opieką, żyję uczciwie i bogobojnie, skarbiąc sobie łaski, wiecznego zbawienia.
O Boże Ojcze Wszechmogący, Panie nieba i ziemi, który z woli Swej
i Opatrzności zsyłasz na ludzi wszystko co dobre jest, ale też wszelkie cierpienia i nędze życia ziemskiego, wiedząc najlepiej, co dla dobra naszego, nam jest potrzebne. Niech serca nasze, przepełnione będą czcią i uwielbieniem dla wielkiej dobroci Twojej. Ty chcesz o Panie abyśmy wszystko dla chwały Twojej poświęcali. Spraw byśmy w chwilach radości i pociechy nie zapominali o Tobie, a gdy nas smutkiem nawiedzisz, byśmy w pokorze, z ufnością Ciebie o pomoc prosili. Ty dla Odkupienia świata i zbawienia ludzkiego, zesłałeś Syna Swego, Jezusa, by przez cierpienie i śmierć krzyżową Jego, nam niebo utracone otworzyć. Tyś dał nam Najśw. Maryję Pannę, za Matkę i pośredniczkę w potrzebach naszych. Tyś tylu Świętych w niebie dał nam za Patronów, w najróżniejszych sprawach życia ziemskiego i zbawienia wiecznego. Między nimi Świętego Andrzeja, Męczennika, którego poświęcenie życia dla Imienia Twego, było Ci miłe.
Przez wszystkie zasługi najmilszego Syna Twego, Jezusa, Jego Najśw. Matki, Maryi Panny i Świętego Andrzeja, wysłuchaj o dobry Ojcze niebieski prośby nasze, a z Opatrzności Twej nieskończonej, ześlij nam łaski, o które gorąco Cię prosimy. Przyjm nasze westchnienia i modlitwy i okaż łaskawie Swą dobroć Ojcowską, byśmy Imię Twe Przenajświętsze wielbili i dzięki czynili nieustanne. Amen.
O Jezu, najdroższy Zbawicielu nasz, zmiłuj się nad nami!
O Mario, Matko i Pani nasza, módl się za nami!
Święty Andrzeju, nie opuszczaj nas!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Przez zasługi Świętego Andrzeja, wysłuchaj o Panie modlitwy nasze. Litania jak w dniu pierwszym.

Święty Andrzeju, pocieszycielu strapionych i cierpiących, wejrzyj na nas i przybądź z pomocą i obroną we wszystkich potrzebach naszych. Bądź nam obroną, nadzieją i pociechą. Gdy Bóg nas doświadcza przez utrapienia, choroby, nędze i różne inne dolegliwości, Ty bądź naszym orędownikiem u Tronu Jego. W chwilach takich smutnych, wstawiaj się za nami u Pana Zastępów niebieskich, o pomoc tak bardzo nam potrzebną. Ty, wśród okropnych katuszy cierpliwie znoszonych, okazałeś Jezusowi największą wiarę, miłość i męstwo. Dla tego ten Jezus przez Ciebie tak bardzo ukochany, przyjmie Twe orędownictwo za nami i ześle nam pomoc za Twą przyczyną. Niech przez zasługi wzmocnieni będziemy w wierze i ufności, a wśród trosk i utrapień niech nie upadamy.
Wierzymy mocno, że Bóg, który koroną męczeńską Twe skronie uwieńczył i do wielkiej godności w Swej chwale niebieskiej powołał, nie odrzuci próśb naszych i wysłucha nas, gdy Ty, o Święty, za nami się wstawisz. Bądź nam orędownikiem i pocieszycielem nieustannym i wejrzyj na nas, gdy serca proszące do Ciebie wznosimy. Wysłuchaj nas łaskawie Święty Andrzeju, nie opuszczaj nas i módl się za nami. Niech wychwalamy wszechmoc Bożą za to, że nam daje Orędowników w potrzebach naszych, w Świętych Swoich.
W znanej Ci, Święty Męczenniku, intencji mojej, wysłuchaj mnie niegodnego i uproś mi u Boga otrzymanie łaski, o którą z głęboką wiarą i ufnością proszę. Żałuję szczerze za wszystkie grzechy i winy moje, w życiu mym popełnione, pragnąc, by prośba moja z serca czystego wypływała. Niech grzechem nieskalana, czystą przez Ciebie Jezusowi poleconą będzie. Pragnę, aby przez otrzymaną łaskę chwała Boża się pomnożyła, a cześć Twoja się powiększyła. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Przez zasługi Świętego Andrzeja, wysłuchaj o Panie modlitwy nasze. Litania jak w dniu pierwszym.

Święty Andrzeju, pod którego szczególną opiekę całkowicie się oddałem, błagam Cię gorąco, prowadź mnie na każdym kroku życia mego, broń od złego, abym żadnym, nawet najmniejszym grzechem Boga nie obraził. Bądź moim Opiekunem, oświecaj i kieruj mną, abym w łasce Bożej zawsze postępował, a w cnotach wytrwał do końca życia mego. Gdy pomimo najszczerszej woli zbłądzę i będę bliskim upadku, wspomóż mnie w takiej chwili świętym natchnieniem, abym już naprzód ujrzał grozę upadku mego, obrazę i zniewagę Świętości Majestatu Bożego, abym z obrzydzeniem największym przezwyciężył wszelkie pokusy na mnie nacierające. Bądź stróżem serca mojego i światłością duszy mojej. Ratuj mnie, Święty Andrzeju, we wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała mego. Bądź moim Ojcem duchowym, kieruj i prowadź mnie w życiu, aż nie dojdę do wiecznej szczęśliwości w niebie, by tam z Tobą i wszystkimi Świętymi widzieć Boga, cieszyć się i chwalić Go na wieki wieków.
Polecam dzisiaj, Św. Ojcze Andrzeju, Twojej szczególnej opiece grzeszników zatwardziałych, którzy w ciężkich grzechach, zwłaszcza nieczystości, żyją i zostają, a wszelkie dobre nauki, okazje do naprawy swego grzesznego życia od siebie oddalają. O wejrzyj na nich litościwie, Ty, który za życia nawracaniu grzeszników się poświęciłeś i tak, mnogo do Boga nawróciłeś. O skrusz błagam Cię, ich serca zatwardziałe i grzechem pokalane, aby obmyte w łzach pokuty do Boga powróciły. Przez łaskę Twej świętości, jaką Cię Bóg obdarzył i mocą czynienia cudów, zapal serca grzeszne łaską Bożą, aby poznawszy swą nędzę duchową z Bogiem się pojednały. Błagam Cię serdecznie, o Święty Ojcze Andrzeja, wysłuchaj mej prośby za nimi.
Wejrzyj okiem miłosiernym na mnie niegodnego i mą intencję w jakiej nowennę odprawiam. Wyproś mi łaskę, o którą tak bardzo Cię proszę Proszę Cię szczególnie o łaskę dobrej spowiedzi i szczerego żalu za grzechy; a potem jeśli się z wolą Bożą zgadza, o łaskę w przedstawionej Ci prośbie mojej.
O zmiłuj, się dobrotliwy Ojcze Męczenniku nade mną i wysłuchaj wszystkie prośby moje. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Przez zasługi Świętego Andrzeja, wysłuchaj o Panie modlitwy nasze. Litania jak w dniu pierwszym.

W ostatnim dniu nowenny, upadam pokornie do stóp Twoich, Święty Ojcze Andrzeju i ofiaruję Ci wszystkie prośby, westchnienia, dni wszystkich odprawionej nowenny. Patrz na serce moje czyste, szczerym żalem w Sakramencie pokuty obmyte. Przedstaw Bogu, prośby moje, a szczególnie w intencji poleconej, Ześlij mi pomoc i łaskę o którą proszę i której pełen ufności oczekuję. Poddaję się jednakże woli Opatrzności Bożej najzupełniej. Jeśli Bóg przeznaczył mi cierpieć, to proszę spraw, abym przyjął to cierpienie jako zrządzenie Jego woli, dla mojego dobra, które później nastąpi. Wysłuchaj mnie łaskawie i uproś mi cierpliwość, ulgę i pociechę. Wyjednaj mi śmierć szczęśliwą, abym nagle i bez przygotowania nie zszedł z tego świata.
O dobry Jezu, nasz Panie i Zbawicielu! Przez mękę i śmierć Świętego Andrzeja, dla Ciebie poniesioną, wysłuchaj łaskawie prośby moje, w tej nowennie Ci ofiarowane i udziel łaski, o które prosiłem.
Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, niech będzie cześć i chwała nieskończona, po wszystkie wieki wieków.
W końcu nowenny proszę Cię Święty Andrzeju, za wszystkimi duszami, które męki czyśćcowe cierpią, by wypłacić się z reszty win swoich, wobec sprawiedliwości Bożej. Wstaw się łaskawie za niemi, aby Bóg w Swym nieprzebranym miłosierdziu skrócił ich męki i do chwały niebieskiej przyjął Jak najprędzej. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Przez zasługi Świętego Andrzeja, wysłuchaj o Panie modlitwy nasze. Litania jak w dniu pierwszym.

Zakończenie

O Boże, ucieczko nasza i Mocy! Przez zasługi Świętego Andrzeja, wiernego sługi Twego i Święte Jego męczeństwo, wysłuchaj pokorne modły nasze, oraz modlitwy Kościoła Świętego. Spraw, Wszechmocny Panie, abyśmy to, o co z ufnością prosiliśmy, wskutek zasług Świętego Andrzeja, otrzymali. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym króluje, na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Św. Andrzeja Boboli o śmierć szczęśliwą.

Święty Andrzeju, przesławny Męczenniku, który w godzinach konania Twego i okropnych mąk Tobie zadawanych, rozpalony miłością Jezusa, bez zwątpienia, pewny nagrody niebieskiej, duszę swą Jemu
z poświęceniem oddałeś. O uproś mi, proszę Cię gorąco, szczęśliwą godzinę śmierci. Spraw, abym nagle nie zszedł z tego świata, nie przygotowany do wieczności. W chwili konania mego, gdy usta me drżące mówić już nie będą mogły, bądź przy mnie i osłoń Swą opieką od napaści szatańskich.
Gdy członki moje zdrętwiałe nie będą już w stanie sobą władać i opadną na łożu boleści, wspieraj mnie wtenczas Swą możną opieką, Święty Andrzeju i módl się za mną.
Gdy umysł mój w chwili konania pogrążony będzie w smutku śmiertelnym, a duch zatrwożony widokiem grzechów moich i bojaźnią sprawiedliwości Bożej, wtedy, Św. Andrzeju, nie opuszczaj mnie i zmiłuj się nade mną.
Gdy już utracę używanie wszystkich zmysłów moich i świat zniknie mi z przed oczu, a serce moje bić przestanie, o Święty Andrzeju, bądź mi w ten czas opiekunem, w przejściu szczęśliwym do wieczności.

Gdy już dusza moja, opuściwszy ciało stanie na sądzie sprawiedliwego Boga, i ujrzy blask chwały niebieskiej, a z drugiej strony przepaści piekielne i męki w nim cierpiące, o Święty Andrzeju bądź mi wtenczas orędownikiem u Boga i wstawiaj się za mną, abym do radości i chwały niebieskiej przyjęty został, a ochroniony był, od mąk piekielnych i wiecznego zatracenia.

Przez Twą chwalebną śmierć i poświęcenie siebie dla Jezusa, błagam Cię gorąco, Święty Andrzeju, bądź mi opiekunem nieustannym w życiu, aby ono cnotliwie było, i na wieczność szczęśliwą sobie zasłużyło. W godzinę śmierci mojej, ratuj mnie od złego wszelkiego i zaprowadź do wieczności szczęśliwej. Spraw bym z Tobą w chwale niebieskiej się cieszył i wielbił Boga, na wieki wieków. Amen.

 

Zostaw komentarz

ajax-loader